Projecte digital d'ESO. Editorial Barcanova


En l'àmbit digital, hem dissenyat un projecte global per a tota l'etapa d'Educació Secundària, un projecte d'acord amb el plantejament dels nous currículums competencials del Departament d'Ensenyament..

A més dels continguts curriculars de cada matèria, el projecte digital d'Editorial Barcanova posa un èmfasi especial en l'adquisició de les competències digitals que es treballen tenint en compte quatre aspectes:
 • el coneixement dels diferents dispositius digitals
 • el treball col·laboratiu
 • l'accés a la informació i posterior transformació en coneixement
 • la reflexió i la crítica sobre el material que es troba en la xarxa

COM PRESENTEM ELS DIFERENTS ÀMBITS DE CONEIXEMENT?

El projecte digital d'Editorial Barcanova per a l'Educació Secundària és una proposta didàctica fàcil d'utilitzar i permet fer un seguiment estructurat i seqüencial de cada matèria. Les programacions i el tractament dels diferents objectes d'aprenentatge es fonamenten en els que hi ha desenvolupats en els nous currículums competencials i s'adapaten als diversos perfisl dels alumnes.

En cada àrea podeu accedir a...
 • Unitats didàctiques del llibre de l'alumne ordenades per apartats.
 • Activitats digitals de tipologies diferents relacionades amb el contingut que s'està treballant.
 • Recursos didàctics per al professorat: guia didàctica, programació d'aula, solucionaris i altres recursos complementaris.
Aquesta proposta integra els recursos digitals de manera coherent per donar suport al professor i a l'alumne.
 • L'alumnat disposa de les unitats didàctiques i de les activitats digitals que l'ajuden a adquirir el coneixement i les competències pròpies de la matèria.
 • El professorat disposa del mateix material que l'alumne més un conjunt de recursos propis tant per preparar les classes com per treballar a l'aula.

COM ACCEDIM AL PROJECTE DIGITAL D'EDITORIAL BARCANOVA?

El projecte digital d'Editorial Barcanova per a l'Educació Secundària...
 • És descarregable (visualització on-line i off-line).
 • És multisuport. Podeu accedir-hi des de qualsevol dispositiu (smartphone, table o ordinador).
 • Funciona amb els principals sistemes operatius.
 • Permet utilitzar la mateixa llicència i la mateixa clau d'accés en diferents equips i dispositius electrònics.

Els llibres digitals poden ser integrats en les plataformes més utilitzades en els centres educatius de Catalunya. A més, estan optimitzats per visualitzar-se per mitjà del visor de Blinklearning (www.blinklearning.com). Aquest visor funciona en els principals navegadors i dispositius: iPad, Android, i Windows RT.

AXIOMA matemàtiques. Activitats PDI


AXIOMA MATEMÀTIQUES és un projecte d'editorial Barcanova basat en la metodologia aplicada en les aules més innovadores d'Educació Infantil del territori català. Està pensat per a l’aprenentatge de les matemàtiques a partir de l’experimentació i disposa de molts materials per manipular i aprendre.
 • Amb AXIOMA , la manipulació, l’experimentació i el raonament crític són claus en el procés d’aprenentatge dels infants.
 • Amb la finalitat d’ajudar en el procés d’aprenentatge significatiu dels alumnes, AXIOMA planteja i facilita el CANVI necessari del model educatiu.
 • AXIOMA potencia el treball cooperatiu i el de les intel·ligències múltiples.
Conscients de la importància i el protagonisme que els elements digitals estan prenent en la manera actual de presentar els diferents continguts curricular, el projecte AXIOMA disposa d'un ampli desplegament de materials digitals per a treballar a les Pisarres Digitals Interactives (PDI).
La versalitat i senzillesa de la Pissarra Digital Interactiva (PDI) la converteix en un recurs tecnològic idoni per a les aules d'Educació Infantil. 
La PDI ofereix tota mena d'oportunitats per sonar suport a l'aprenentatge desl nens i nenes en edat infantil, tant en l'àmbit cognitiu com social. 
La interacció dels nens i nenes amb la PDI els ajuda a resoldre problemes, a prendre decisions, a consolidar les competències adquirides en altres àrees i a adquirir noves habilitats en col·laboració amb els seus companys i companyes. A més, ajuda els mestres a dinamitzar l'activitat a l'aula per mitjà de diferents propostes d'activitats grupals.

Les activitats per a Pissarra Digital Interactiva (PDI) del projecte AXIOMA tenen les característiques següents:
 • 18 activitats per curs; 6 per carpeta. 
 • Activitats en HTML5, autocorrectives, aleatòries i pensades per fer en grup sota la supervisió del mestre.
 • Dissenyades per complementar els continguts teòrics del material en paper.
 • Cada proposta disposa d’una fitxa pedagògica (en format PDF descarregable) amb una breu explicació: objectius pedagògics, descripció, funcionament i suggeriments didàctics.

E-learning y formación del profesorado


En todos los casos, la formación de los educadores es concebida como un elemento clave. El nuevo contexto educativo digital modifica los papeles tradicionales de profesor y de alumno.
El alumno pasa en el centro del proceso educativo, lo que conlleva la modificación de las metodologías de trabajo.
Se han puesto en marcha políticas de reciclaje profesional tanto en el ámbito público como en el privado. La formación de nuevos profesores es una tarea compleja y no se resuelve de un día para otro. La mayoría de propuestas educativas y modelos de aprendizaje en e-learning son relativamente nuevos.
La eficacia de estos nuevos modelos no radicará en la infraestructura tecnológica que los soporta sino en la calidad de los procesos didácticos que se desarrollen.
 • Ámbito escolar. Los esfuerzos se centran en reforzar la formación de los docentes en el uso de estas tecnologías. El ámbito escolar es el sector donde se aplican más esfuerzos y recursos para reciclar el colectivo docente. Encontramos iniciativas de distinto tipo como cursos de alfabetización digital, talleres de creación de contenidos por medio de herramientas multimedia, etc. A pesar de recibir este tipo de formación, en muchos casos, los docentes siguen trabajando con el mismo método y la metodología de trabajo no se modifica de forma sustancial.
 • Ámbito universitario. Se fomenta la formación permanente del profesorado como reciclaje. Con ello la metodología docente no cambia. La transformación más significativa se encuentra en aquellas universidades que ya han nacido con el sello de "digital" o en aquellos centros donde ya se impartía formación a distancia. En estos casos el profesorado interactúa de forma natural en estos entornos y saca provecho de las herramientas que le ofrece este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje.
 • Formación continua. Los formadores de este sector están altamente especializados en el temario que imparten. En ocasiones, en este ámbito, se priorizar más el hecho de dominar una materia por delante de la capacidad pedagógica del formador. Hay que buscar un equilibrio. Si no es así, este cursos pueden llegar a ser contraproducentes.

Contenidos educativos en E-learning


La gestión de los contenidos en los entornos de e-learning está generando cambios en todos los sectores.

En cuanto a los contenidos (objetos de aprendizaje), se tiende a crear contenidos educativos a precio reducido y facilitar su acceso por Internet.
 • Ámbito escolar: Existe la creencia generalizada de que los contenidos digitales deben ser más económicos que los materiales tradicionales en soporte "papel". Los procesos de producción de contenidos y materiales multimedia son caros. Ante esta creencia generalizada, los contenidos digitales pueden acabar siendo más aparentes que realmente educativos, por un tema económico. Por este motivo, hay que velar por su calidad didáctica. Todo esto está muy generalizado en el ámbito escolar donde hay gran tradición en producir, rediseñar y compartir materiales educativos en formato digital. Se utilizan diferentes canales de distribución tales como grupos de discusión, repositorios de recursos, etc.
 • Ámbito universitario / Formación continua. En cambio, en el ámbito universitario y de la formación continuada son más recelosos a la hora de compartir contenidos.

Modalidades de Blended Learning


Los resultados y la eficacia de estos cursos de Blended Learning (BL) dependen, no ya de la tecnología empleada o de la proporción respectiva de presencia/distancia. En estos cursos inciden los diseños pedagógicos, la preparación y la disposición del profesorado, del uso adecuado que se hace de los recursos y de la metodología que se utilice.

En The Blended Learning BookJosh Bersin nos presenta varias modalidades de BL que pueden resumirse en dos enfoques:
 • Enfoque denominado program flow model. En este modelo se crea una propuesta, paso a paso, que integra distintos medios en un programa estructurado de forma cronológica. El programa exige a los alumnos avanzar a través del material en una dirección lineal. El paso final incluye un ejercicio o evaluación que mide el aprendizaje total. 
 • Enfoque denominado core-and-spoke. En este modelo, el diseñador crea un enfoque de aprendizaje y luego genera material adicional, interactividades, recursos y evaluaciones a modo de material de soporte, ya sea opcional u obligatorio. En este modelo hay muchos ejercicios o referencias a medios múltiples. No se disponen de un modo paso a paso de tipo lineal.
  Otra intersante clasifciación es la que realiza González Mariño (2006) quien distingue tres diferentes aproximaciones al Blended Learning:
  • Modelo centrado en habilidades. Mezcla el aprendizaje individual, con apoyo del tutor, mediante interacciones a través del correo electrónico, foros de discusión o sesiones presenciales. Se trata de ayudar a que el estudiante supere los módulos a su paso y evitar la sensación de soledad y la pérdida de motivación. 
  • Modelo centrado en actitudes. Introduce el aprendizaje colaborativo, ya sea en comunicaciones a distancia o en sesiones presenciales, con dinámicas de rol que faciliten la interacción entre los participantes. 
  • Modelo centrado en competencias. Combina una variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías para conseguir la transmisión de conocimiento tácito. Está orientado sobre todo a las competencias laborales.
   Resulta interesante destacar que en muchos casos los programas BL no se pueden clasificar en un modelo en concreto.